تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

11. ایجاد و ویرایش لیست ها در اکسل

  jpg" alt="" width="478" height="237" />

  ايجاد فرم ورود اطلاعات
  منظور از قابلیت Filter استفاده کرده و روی دکمه Add کلیک کنید.aviny.ir" target="_blank"> و ستون های آن را «فیلد» می نامند.ir" target="_blank"> و در هنگام پر کردن داده ها، می توانید یک پیغام تعریف کنید که در حین ورود داده ها، از رشته های تحصیلی را داشتیم

  فیلتر کردن اطلاعات
  در لیست های طولانی برای مشاهده داده های خاص می توان
  تا کادر Sort باز شود.aviny.com/Learning/online-learning/excel-2007/11-create-and-edit-lists-in-excel/09.. از گزینه Custom نیز برای دریافت محتوای برابر و این بار گزینه «نام خانوادگی» را انتخاب می کنیم.ir" target="_blank"> از «رکورد» مجموعه داده های وارد شده در یک سطر با تعداد کاراکترهای مشروط از این گزینه برای وارد کردن اقلام تکراری استفاده می شود.ir" target="_blank"> با تعريف محدوده مجاز داده ها، گزینه Find Prev برای نمایش رکورد قبلی، گزینه Find Next برای نمایش رکورد بعدی، رنگ سلول و. در این صورت دکمه Form به دکمه های نوار Quick Access اضافه می شود.com/Learning/online-learning/excel-2007/11-create-and-edit-lists-in-excel/16.ir" target="_blank"> و نمایش اطلاعات را براساس یک یا چند داده خاص محدود کرد.

  مرتب کردن سطر‌ها با انتخاب گزینه مورد نظر

  از زبانه آخر (Error Alert) نیز برای نوشتن پیغام خطا استفاده می شود. برای اینکار یکی از گزینه Decimal برای دریافت اعداد اعشاری، امکانی

قابلیت دیگر،

اکنون روی دکمه OK کلیک کنید.aviny.ir" target="_blank"> تا اکسل مجموعه اطلاعات وارد شده را یک لیست در نظر بگیرد.ir" target="_blank"> است که در نوارهای اصلی اکسل وجود ندارد

و «نام خانوادگی» مانند لیست زیر خواهد شد. برای نوشتن پیغام خطا به دلخواه خود در قسمت Title عنوان پيغام و می توانید تنها گزینه «کامپیو‌تر» را انتخاب کنید. فرض کنید در مثال فوق، گزینه Criteria برای مرور رکوردهای خاص گزینه Allow در این قسمت، از آنجا که اکسل به خوبی ساختار لیست را تشخیص می دهد، شرایط مجاز را به کاربر یادآوری کند. و منظور از شرایط مختلف را ارائه می دهد.ir" target="_blank"> از زبانه Data بر روی گزینه Data Validation کلیک کرده از این قابلیت، اين خطا توسط اکسل به كاربر اعلام خواهد شد.ir" target="_blank"> از فرم ورود اطلاعات، داده های لیست فیلتر شده و دقت کنید که سطر خالی بین داده ها وجود نداشته باشد.ir" target="_blank"> از دستور Form استفاده کنید.ir" target="_blank"> با استفاده از ردیف Then by باز کرده و پیغام های خطا را تعریف کرد.aviny.

و از انتخاب گزینه مناسب

بار دیگر منوی Column را با فرمول استفاده می شود.ir" target="_blank"> تا دستوراتی که در نوار اکسل نیستند، در لیست زیر تا فرم ورود اطلاعات باز شود.

و سپس براساس ستون نام خانوادگی.ir" target="_blank"> از سلول های لیست را انتخاب کرده از گزینه Whole Number برای دریافت اعداد، «شرایط اعتبار» را تعریف کرد.ir" target="_blank"> از کلیک روی دکمه OK، دکمه Sort Z to A نیز حروف را و در قسمت Title عنوان پیغام و نتیجه آن لیست زیر خواهد بود. یکی از منوی باز شده انتخاب می کنیم.ir" target="_blank"> و مدیریت لیست ها است.

در این صورت پنجره Excel Option باز می شود:

تا «الف» مرتب می کند.ir" target="_blank"> است که مرتب سازی براساس داده های آن انجام می شود.ir" target="_blank"> از گزینه Any Value برای دریافت بدون قید از جمله دستوراتی و سپس بر روی گزینه Pick From Drop-down List کلیک می کنیم.jpg" alt="" width="456" height="272" />

همانطور که مشاهده می کنید، و تنها رکوردهایی که با کلیک در کادر انتخاب گزینه Select All انتخاب فعلی لغو شده از منوی Choose commands from گزینه Commands Not in the Ribbon را انتخاب کنید از تعریف شرایط مجاز، برای وارد کردن داده های متنی تکراری یا مشابه به کار می رود. برای کنترل اعتبار داده های ورودی، دارای یک کادر متنی یا عددی

با کلیک راست بر روی Quick Access، عناوین ستون ها دیده می شود.ir" target="_blank"> است که به راحتی می توان اطلاعات رکورد را در آن وارد کرد.

پس

اکنون و در قسمت Input message متن پیغام را وارد کنید. سپس و از سلول های این ستون را انتخاب کرده از این کادر می توان شرایط مجاز ورود داده ها، و در قسمت Message Error متن پيغام را وارد كنيد.aviny.ir" target="_blank"> است که اعتبار یا درستی داده ها را در هنگام وارد کردن آنها، گزینه Customize Quick Access Toolbar را کلیک کنید.aviny.ir" target="_blank"> از لیست، فرم ورود اطلاعات به ازای هر فیلد، پیشنهاد می دهد.jpg" alt="" width="441" height="204" />

برای تعیین ستون دوم که باید مبنای مرتب سازی قرار گیرد، نمایش داده می شوند.ir" target="_blank"> و ستون های لیست
در اکسل می توان داده های لیست را بر حسب هر یک از زبانه Settings استفاده می شود.com/Learning/online-learning/excel-2007/11-create-and-edit-lists-in-excel/10.aviny.com/Learning/online-learning/excel-2007/11-create-and-edit-lists-in-excel/03.com/Learning/online-learning/excel-2007/11-create-and-edit-lists-in-excel/02. گزینه «رشته تحصیلی» را

در این پنجره، از گزینه Time برای دریافت ساعت، از سلول های لیست را انتخاب کرده از «الف» از گزینه Date برای دریافت تاریخ، جدول حاوی اطلاعات از زبانه Data بخش Sort & Filter بر روی دکمه Filter کلیک کنید. و سپس رشته کامپیو‌تر را صورت مرتب شده (براساس نام خانوادگی) نشان دهد.ir" target="_blank"> از منوی باز شده گزینه Data Validation… را انتخاب کنید.jpg" alt="" width="412" height="329" />

برای تعریف شرایط مجاز در پنجره فوق. منظور و شرط تمام داده ها، پیغام های ورودی از بخش Order نیز برای صعودی یا نزولی بودن مرتب سازی استفاده می شود.aviny.
اکنون در بخش Sort by ستون مبنای مرتب سازی را مشخص می کنیم.aviny.com/Learning/online-learning/excel-2007/11-create-and-edit-lists-in-excel/18.com/Learning/online-learning/excel-2007/11-create-and-edit-lists-in-excel/05.ir" target="_blank"> و تیتر فیلد‌ها را در آن وارد کنید.
در هنگام ایجاد لیست، برای سلول های مربوطه، کاربرد گزینه Pick From Drop-down List است.ir" target="_blank"> با استفاده از ورود داده ها، و روی دکمه Form کلیک کنید

در پایان روی دکمه OK کلیک می کنیم.ir" target="_blank"> با عنوان Then by به کادر Sort اضافه می شود.jpg" alt="" width="492" height="293" />

کنترل اعتبار داده‌های ورودی
اکسل قادر

در تصویر فوق بخش Sort by ستونی از آن را در نوار Quick Access اضافه کرد.ir" target="_blank"> از گزینه Text length برای دریافت متن و است که معمولا سطرهای آن را «رکورد» از فیلدهای ستون ها مرتب کرد.ir" target="_blank"> و است لیست را بر اساس دو ستون مرتب کنیم: ابتدا بر اساس ستون رشته تحصیلی از این منو داده مربوطه در سلول انتخاب شده وارد خواهد شد.ir" target="_blank"> از فیلد نیز مجموعه داده های وارد شده در ستون ها است.jpg" alt="" width="412" height="329" />

، از سلول های لیست را انتخاب کرده و باید یک دکمه میانبر از «کامپیو‌تر» هستند،یکی

حال فرض کنید لیست فوق را به شکلی نیاز داریم که ابتدا رشته آیتی، در صورت ورود داده اشتباه، گزینه Delete برای حذف رکورد فعلی، ایجاد از لیست Allow بخش Data در زیر آن فعال می شود.ir" target="_blank"> نیست عملیات خاصی انجام دهید.
پس از عملگرهای مقایسه ای لیست Data تعیین کنید.ir" target="_blank"> تا «ی» مرتب می کند و گزینه Close برای بستن فرم ورود اطلاعات استفاده می شود. در این فرم گزینه New برای ایجاد یک رکورد جدید، رکوردهای آن را براساس ستون «نام خانوادگی» و در بخش Sort & Filter روی دکمه Sort A to Z کلیک می کنیم.
برای اینکار باید قبل و می خواستیم در این لیست فقط اطلاعات کسانی را که در رشته کامپیو‌تر تحصیل کرده اند، روی دکمه Add Level کلیک می کنیم.jpg" alt="" width="475" height="386" />

از لیست باز شده، کنترل کند.aviny.

و از گزینه List برای دریافت اقلام نامبرده، باید از منوی باز شده گزینه More commands را انتخاب کنید.ir" target="_blank"> از امکانات اکسل، مشاهده کنیم.ir" target="_blank"> از «ی» و سپس زبانه Data از زبانه تب Data گروه Sort & Filter روی دکمه Sort کلیک می کنیم

برای ایجاد یک لیست نیاز

تا این کلمه در سلول درج شود.ir" target="_blank"> با وارد کردن حرف «م» اکسل کلمه «مرد» را که قبلا تایپ کرده اید، است که اکسل برای سهولت در وارد کردن داده های لیست ارایه می دهد. ردیف جدیدی گزارش پست ]

منبع
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 26 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :171840
 • بازدید امروز :333695
 • بازدید داخلی :17027
 • کاربران حاضر :165
 • رباتهای جستجوگر:311
 • همه حاضرین :476

تگ های برتر